Nhưng vẫn có những người thầy giáo, cô giáo dù xa gia đình hàng trăm cây số, được nghỉ hè vẫn không về nhà bởi nỗi niềm canh cánh dạy kỹ năng sống cho học sinh miền núi. Lẽ đơn ...